Wiedza o zastosowaniu prawa

1. Prawo do odstąpienia od umowy kupna towaru

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy kupna towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.

Termin na odstąpienie od umowy kupna towaru upływa 14 dni od dnia, w którym paczka zostanie odebrana przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią, z wyjątkiem przewoźnika. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy kupna, poinformuj nas o swojej decyzji np. oświadczeniem (listem wysłanym pocztą lub e-mailem) na adres:

KOMPAVA Poland Sp. z o.o. 

ul. Krobska 42,

64-125 Poniec, 

NIP 6961899950

sklep@kompava.pl

W tym celu można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna, który znajduje się w punkcie 3. Formularz odstąpienia od umowy. Jeśli jesteś zainteresowany zwrotem towaru, masz możliwość wypełnienia i przesłania wzoru formularza odstąpienia od umowy kupna lub innego oświadczenia o odstąpieniu od umowy również drogą elektroniczną za pośrednictwem naszej strony internetowej www.Kompava.pl.

W przypadku skorzystania z tej opcji i otrzymania przez nas odstąpienia od umowy kupna zostanie niezwłocznie potwierdzony e-mailem, ew. na innym trwałym nośniku. Termin na odstąpienie od umowy kupna zostaje zachowany, jeśli wyślesz oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy kupna przed upływem terminu.

2. Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócimy Ci pieniądze za zamówienie, w tym koszt dostarczenia towaru do Ciebie. Nie dotyczy to kosztów dodatkowych, jeśli wybrali Państwo inny sposób dostawy niż najtańszy oferowany przez nas standardowy sposób dostawy, ani kosztów usług dodatkowych, jeśli były one przedmiotem umowy i zostały wykonane w całości.

Płatności zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od daty otrzymania na nasz adres lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego zwrot towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zostaną one wpłacone w ten sam sposób, w jaki użyłeś płatności, chyba że zgodziłeś się na inną metodę płatności.

Towar należy odesłać do nas lub dostarczyć na adres siedziby firmy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skorzystania z prawa odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli zwrócisz towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Informujemy, że w przypadku odstąpienia od umowy kupna ponosisz odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru spowodowane postępowaniem w okresie od jego dostarczenia do momentu jego zwrotu.

3. Formularz odstąpienia od umowy kupna

(wypełnij i wyślij ten formularz tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna towaru)

Komu:

KOMPAVA Poland Sp. z o.o. 

ul. Krobska 42,

64-125 Poniec, 

NIP 6961899950

sklep@kompava.pl

Oświadczam(*), że odstępuję(*) od umowy zakupu tych towarów / od

Umowy o świadczenie tej usługi (*): .................................................................................

Data zamówienia / data odbioru (*) ....................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) (*) .....................................................................................

Adres konsumenta (*) ..............................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (*) (tylko jeżeli ten formularz jest składany w formie papierowej)

.......................................

Data ..................

(*) Niepotrzebne skreślić.