Ogólne warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

1. JAK PRAWIDŁOWO ZAMÓWIĆ:

1. Wybierz towar – produkty wybierasz w poszczególnych kategoriach e-shopu. Aby zakupić towar należy wybrać wymaganą ilość i wagę lub smak i kliknąć  „Dodaj do koszyka” .

2. Koszyk - w koszyku możesz zobaczyć wszystkie zamówione towary z odpowiednią ilością, wagą, smakiem i ceną za towar (tu możesz dowolnie zmieniać ilość sztuk, usuwać pozycje koszyka, dodawać produkty do koszyka)   i możesz kontynuować składanie zamówienia, przechodząc do szczegółów wysyłki, klikając ikonę „Kontynuuj”.

3. Informacje o Tobie - wypełnij wszystkie wymagane informacje, aby sfinalizować zamówienie i doręczyć paczkę na adres dostawy i kliknij  „Kontynuuj“ aby kontynuować.

4. Dostawa — wybierz odpowiednią metodę wysyłki i kliknij ikonę „Kontynuuj”, aby kontynuować. 

5. Płatność   — wybierz odpowiednią metodę płatności i dotknij ikony „Kontynuuj”, aby kontynuować.

6. Podsumowanie zamówienia   - Proszę sprawdź rodzaj towaru, ilość, smak, swoje dane osobowe potrzebne do dostarczenia towaru, wysyłki i płatności. Jeśli wszystko jest w porządku, zaznacz warunki kupna i sfinalizuj zamówienie, klikając ikonę „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

Zamówienie zostaje przyjęte w ciągu 24 godzin, o otrzymaniu zamówienia zostaniesz automatycznie poinformowany poprzez wysłanie e-maila z potwierdzeniem otrzymania zamówienia, w którym podany jest również numer zamówienia, pod którym rejestrujemy Twoje zamówienie. W razie potrzeby wszelkie dalsze informacje dotyczące Twojego zamówienia zostaną przesłane na podany przez Ciebie adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży.

Anulowanie zamówienia, modyfikacja podanych danych – zmiany danych i treści zamówienia można dokonać niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 1 godziny, za pośrednictwem adresu e-mail sklep@kompava.pl. od jego powstania i potwierdzenia.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych

przy sprzedaży towarów przez sklep internetowy firmy KOMPAVA spol. s.r.o.

Informacja zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw.

Drodzy klienci, w celu realizacji Twojego zamówienia potrzebujemy informacji o Twoich danych osobowych. Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów, przy czym będą one wykorzystywane wyłącznie do realizacji Twojego zamówienia i naszej dalszej komunikacji z Tobą.

I. Administrator sklepu internetowego Kompava POLAND

Adminitratorem systemu informatycznego jest firma:

Nazwa firmy: KOMPAVA spol. s r. o.

Zápis v OR Trenčín, odd. Sro, vl. č. 10030/R

Adres: Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAKIA

IČO: 36 293 296

DIČ: 2020181724

IČ DPH: SK2020181724

Ing. Želmíra Komorechová, Współwłaściciel firmy, obchod@kompava.sk

b) Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedającego i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna-sprzedaży (zamówienie) poza prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą jako konsument lub w ramach swojej działalności gospodarczej (zwanej dalej „Kupującym ") za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.kompava.pl. Niniejsze warunki handlowe oraz umowa kupna-sprzedaży zostały sporządzone w języku polskim.

(zwany dalej „administrator”)

II Cel przetwarzania danych osobowych

a)Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia umowy kupna z kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego www.kompava.pl lub w inny odpowiedni sposób i wypełnienie zobowiązań wynikających z tej umowy,
 • realizacji działań marketingowych.

b) Administrator przetwarza dane osobowe Klientów dokonujących zakupów głównie w celu:

 • zamówienia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.kompava.pl 
 • zawarcia umowy kupna (zapłata towaru i jego dostawa)
 • wystawienia dokumentu podatkowego w celu zapłaty sumy zakupu za zamówiony towar zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z późniejszymi zmianami,
 • dostarczenia zamówionego towaru na miejsce wskazane przez kupującego i jego dostarczenie osobie upoważnionej,
 • ewidencji klientów kupujących do celów administracyjnych,
 • ewidencji zamówień w celu załatwienia ewentualnych reklamacji,
 • nagradzaniu lojalności klientów, np.: działania marketingowe,
 • przekazywania informacji o promocjach, nowościach i rabatach.

III. Wykaz przetwarzanych danych osobowych

a) Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, w zakresie określonym we właściwych przepisach, umowach i innych dokumentach administratora w zakresie, w jakim te dane osobowe zostaną przekazane administratorowi w dokumentach, pismach i zawiadomieniach lub podczas rozmowy telefonicznej, komunikacji elektronicznej pomiędzy administratorem i kupującym.

b)Administrator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe zainteresowanych osób: tytuł, imię i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres łącznie z regionem, krajem) dane kontaktowe (numer telefonu, mail) szczegóły zamówienia, dane bankowe.

c) W przypadku, gdy administrator przetwarza również inne dane osobowe osób, których dane dotyczą, o których mowa na podstawie niniejszych warunków przetwarzania danych osobowych, przetwarza je w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy kupna.

IV.   Dobrowolne ujawnienie danych osobowych

a) Administrator pozyskuje dane osobowe od kupujących w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna zawartej między administratorem i kupującym, której przedmiotem jest dostawa zamówionego towaru po uzgodnionej cenie zakupu zgodnie z ustawą 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów bez zgody osoby, której dane dotyczą.

b) Kupujący przekazuje dane osobowe administratorowi dobrowolnie w celu wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy kupna i dalszej komunikacji z nim.

c) Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe zostaną udostępnione lub przekazane podmiotowi trzeciemu (np. przewoźnikowi, firmie marketingowej) w celu realizacji jego zobowiązań wynikających z umowy kupna.

d)Administrator przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

e) Administrator przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą na potrzeby programu lojalnościowego oraz w celach marketingowych za zgodą osoby, której dane dotyczą, zgodnie z przepisami prawa Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw. Osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podczas zamawiania towaru za pośrednictwem sklepu internetowego www.kompava.pl lub w inny odpowiedni sposób lub w przypadku wnioskowania o wydanie karty klienta. Osoba, której dane dotyczą wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez czas nieokreślony. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana na piśmie. Zgoda wygaśnie w ciągu 1 miesiąca od doręczenia cofnięcia zgody przez kupującego sprzedającemu, a dane zostaną następnie usunięte.

V. Udostępnienie i ujawnianie danych osobowych

a) Administrator sklepu internetowego udostępnia dane osobowe kupujących pozyskane za pośrednictwem sklepu internetowego www.kompava.pl osobie trzeciej wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji jej zobowiązań wynikających z umowy kupna. Zgodnie z powyższym administrator udostępnia dane osobowe kupujących w zakresie: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu oraz ew. łączną cenę zamówienia podmiotowi trzeciemu zapewniającemu dostawę zamówienia do kupujący.

b) Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych przetwarzanych za zgodą osoby, której dane dotyczą, w celach marketingowych i programu lojalnościowego podmiotowi trzeciemu w celu podniesienia jakości towarów i usług oraz zwiększenia zadowolenia Klientów.

c) Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych zainteresowanych osób pośrednikowi zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018. o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw.

d) Administrator nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna.

VI. Ujawnianie danych osobowych

Administrator nie ujawnia danych osobowych kupujących.

VII. Informacje o prawach osoby, której dane dotyczą

a) Osoba zainteresowana ma prawo na pisemny wniosek zażądać od administratora:

1)potwierdzenia, czy dane osobowe nie są przetwarzane,

2) informacji w postaci pisemnej o przetwarzaniu danych osobowych w systemie informatycznym w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 10 maja 20218 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów przy wydawaniu decyzji osobie zainteresowanej przysługuje prawo do zapoznania się z procedurą przetwarzania danych osobowych,

3) informacji w postaci pisemnej o źródle, z którego pozyskała do przetwarzania swoje dane osobowe,

4) informacji w postaci pisemnej o wykazie danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania,

5) sprostowania lub likwidacji nieprawidłowych, niekompletnych lub nieaktualnych danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania,

6) zniszczenie danych osobowych, którego cel się skończył; jeżeli przedmiotem przetwarzania są dokumenty urzędowe zawierające dane osobowe (świadectwa, zaświadczenia itp.) może żądać ich zwrotu,

7) likwidacji danych osobowych, które są przedmiotem przetwarzania, jeżeli nastąpiło naruszenie prawa,

8) zablokowania danych osobowych ze względu na cofnięcie zgody przed upływem jej ważności, jeżeli administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,

b) Prawo osoby zainteresowanej zgodnie z ustawą może podlegać ograniczeniu tylko wtedy, gdy ograniczenie to wynika z przepisu lub jego zastosowanie naruszałoby ochronę osoby, której dotyczy lub naruszałoby prawa i wolności innych osób.

c) Na pisemny wniosek osoba zainteresowana ma prawo sprzeciwić się administratorowi:

1) w przypadku przetwarzania danych osobowych, co do których spodziewa się lub będą przetwarzane dla celów marketingu bez zgody,

2) wykorzystywania danych osobowych określonych w ustawie z dnia 10 maja 20218 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa na potrzeby marketingu w systemie pocztowym lub elektronicznym,

3) podanie danych osobowych określonych w ustawie z dnia 10 maja 20218 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa na potrzeby marketingu.

d) Osoba zainteresowana, na podstawie pisemnego wniosku lub osobiście, jeżeli sprawy nie można odroczyć, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach wynikających z przepisów prawa w ustawie z dnia 18 maja 2018 w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw – poprzez wyrażenie uzasadnionych przyczyn lub przedstawienie dowodów na nieuprawnioną ingerencję w jej prawa i prawnie chronione interesy, które są lub mogą w konkretnym przypadku zostać naruszone przez takie przetwarzanie danych osobowych; jeżeli nie uniemożliwiają tego względy prawne i zostanie udowodnione, że sprzeciw osoby, której dane dotyczą, jest zasadny, administrator jest zobowiązany do zablokowania i zniszczenia danych osobowych, których przetwarzaniu osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw, bez zbędnej zwłoki, jak tylko okoliczności na to pozwalają.

e) Osoba zainteresowana, na pisemny wniosek lub osobiście, jeśli sprawa nie zostanie odroczona, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się administratorowi i nie zastosować się do decyzji administratora, która miałaby skutki prawne lub znaczące skutki, gdyby taka decyzja wydawana jest wyłącznie na podstawie przetwarzania jej danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo zwrócić się do administratora o ponowne rozpatrzenie wydanej decyzji w sposób inny niż zautomatyzowany sposób przetwarzania, a administrator spełnia żądanie osoby, której dane dotyczą, przy czym decydującą rolę w rozpatrzeniu decyzji ma beneficjent; administrator informuje osobę poszkodowaną o sposobie badania i wyniku ustalenia w terminie zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa Osobie, której dane dotyczą, nie przysługuje to prawo tylko wtedy, gdy stanowi to przepis szczególny, który reguluje prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli administrator wydał w relacji lub decyzji uwzględniającej żądanie osoby, której dane dotyczą, lub jeżeli operator na podstawie umowy podjął inne odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

f) Jeżeli dana osoba korzysta ze swojego prawa:

1) na piśmie, a z treści wniosku wynika, że wykonuje swoje prawo, wniosek uważa się za złożony zgodnie z niniejszą ustawą; żądanie powinno zostać dostarczone na piśmie pocztą elektroniczną lub faksem nie później niż w ciągu trzech dni od dnia jego wysłania,

2) osobiście , ustnie w protokole, z którego musi wynikać, kto korzystał z prawa, czego żąda, kiedy i kto sporządził protokół, jego podpis oraz podpis osoby zainteresowanej; operator jest zobowiązany do przekazania osobie zainteresowanej kopii protokołu,

3) w przypadku pośrednika, ten ostatni jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki przekazać operatorowi żądanie lub protokół.

g) Jeżeli dana osoba podejrzewa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć do Urzędu wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych.

h) Jeżeli osoba zainteresowana nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, z jej praw może skorzystać przedstawiciel ustawowy.

i) Jeżeli dana osoba nie żyje, jej prawa wynikające z niniejszej ustawy mogą być wykonywane przez osobę bliską.

j) Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do podania wyłącznie prawdziwych danych osobowych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa, osoby, która przekazała je do systemu informatycznego.

VIII Odpowiedzialność Administratora

a) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych osobowych przez osobę trzecią, która uzyskała te dane osobowe bez upoważnienia.

b) Odpowiedzialność administratora za naruszenie poszczególnych przepisów ustawy z dnia 18 maja 20218 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych ustaw stosuje się przepisy niniejszej ustawy.

Załączniki:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – zgłoszenie do programu lojalnościowego

Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zmiany niektórych przepisów prawa z przetwarzaniem moich danych osobowych określonych w zgłoszeniu do programu lojalnościowego przez KOMPAVA spol. s r.o., Piešťanská 1202/44, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SLOVAKIA  w celach marketingowych i zarządzania programem lojalnościowym. Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych.

Oświadczam, że postępowałem/am zgodnie z prawem w sprawie ochrony danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa poinformowany o warunkach przetwarzania danych osobowych przez operatora, które publikowane są na stronie internetowej www.kompava.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - e-shop

Wyrażam zgodę zgodnie z ustawą z dnia 18 maja 2018 w sprawie ochrony danych osobowych oraz zmiany niektórych przepisów prawa z przetwarzaniem moich danych osobowych przez KOMPAVA POLAND sp. z o. o.  z siedzibą w ŚMIŁOWO 75, 64-125 ŚMIŁOWO NIP: 696-189-99-50 w celach marketingowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych podmiotom trzecim.

Oświadczam, że postępowałem/am zgodnie z prawem ustawy z dnia 18 maja 20218 o ochronie danych osobowych oraz o zmianie niektórych przepisów prawa jest informowany o warunkach przetwarzania danych osobowych przez administratora.

3. PŁATNOŚĆ

- Za pobraniem - płatność dokonywana jest przy odbiorze towaru od kuriera. 

- PayU - po utworzeniu zamówienia zostajesz przekierowany bezpośrednio na bezpieczną stronę banku, gdzie logujesz się i potwierdzasz płatność. Nie ma możliwości zapłaty kartą debetową.

Wszystkie ceny w sklepie internetowym www.kompava.pl są umowne, ostateczne i zawierają podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do płatności przelewem z góry w przypadku dostawy za granicę. Wszystkie promocje są ważne do wyczerpania zapasów, chyba że dla konkretnego produktu określono inaczej lub są one ograniczone w czasie.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić sprzedającemu cenę zakupu, w tym odpowiednio koszt dostawy towaru w gotówce, kartą płatniczą lub przy odbiorze towaru, za pobraniem w miejscu dostarczenia towaru lub przelewem bezgotówkowym na konto sprzedającego wskazane w przyjęciu zamówienia lub na stronie internetowej sprzedającego w momencie przed odbiorem towaru.

4. WARUNKI DOSTAWY

4.1 Czas dostawy jest do 1-2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, jeżeli towar zamówiony do godziny 12:00 towar zostanie dostarczony w następnym dniu roboczym, jeżeli towar zostanie zamówiony po 12:00 godzinie czas dostawy wynosi 48 godzin. W przypadku, gdy nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia lub niedostępność niektórych towarów nie będzie na stanie, poinformujemy Cię o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części w następujących przypadkach:

- towar nie jest już produkowany lub nie jest dostarczany,

- cena towaru uległa znacznej zmianie

- zamawiany produkt jest niedostępny.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji sprzedawca skontaktuje się z kupującym w celu uzgodnienia dalszych działań. Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia, jeśli nie jest w stanie dostarczyć kupującemu w terminie określonym w regulaminie lub po cenie określonej w sklepie internetowym, z powodu wyprzedaży towaru lub niedostępności towaru, nawet przy maksymalnym wysiłku, kupujący nie zgadza się na wykonanie zastępcze. Kupujący zostanie poinformowany o anulowaniu zamówienia telefonicznie lub mailowo. W przypadku zamówienia opłaconego lub jego części środki zostaną przelane w ciągu 14 dni na rachunek bankowy wskazany przez kupującego, chyba że uzgodniono inaczej ze sprzedawcą. 

4.2 Dostawa do domu: Kurier InPost

O wysłaniu Twojego zamówienia z magazynu i przekazaniu go Kurierowi powiadomimy Cię mailowo. W mailu znajdziesz link do śledzenia paczki. Jeśli w danym terminie Kurier nie zastanie odbiorcy pod wskazanym adresem, zostawi awizo. Niedoręczone zamówienia są zwracane do magazynu.

Odbiór w punkcie: Paczkomaty InPost

W momencie wysyłki paczki z magazynu i przekazaniu jej do firmie kurierskiej InPost, dostaniesz od nas maila z numerem listu przewozowego. Kiedy Twoja paczka znajdzie się w Paczkomacie, otrzymasz od Inpost kod odbioru. Kod zostanie wysłany na podany w zamówieniu nr telefonu oraz adres e-mail. Paczka czeka na Ciebie 48 godzin. Niedoręczona paczka zostanie zwrócona do magazynu.

4.3 Warunki wysyłki: - za pobraniem - gotówką u kuriera, kurier wystawi dowód wpłaty - jeśli kupujący nie jest obecny pod adresem, firma kurierska skontaktuje się z Tobą i ustali nowy termin dostawy

4.4 Procedura przyjęcia przesyłki:

Sprawdź, czy opakowanie produktu nie jest uszkodzone lub otwarte. Jeżeli opakowanie nosi ślady uszkodzeń (np. podarte, oderwane itp.), nie należy przyjmować. W przypadku otrzymania uszkodzonego lub niekompletnego towaru, jesteś zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia naszego działu reklamacji telefonicznie (+48 882 679 404).  Jeśli opakowanie jest w porządku, zapłać za towar i przyjmij. Należy pamiętać, że zgodnie z warunkami przewoźnika nie można rozpakować i sprawdzić towaru przed dokonaniem płatności i odbioru. Jeśli po rozpakowaniu zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia produktu, natychmiast skontaktuj się z firmą Kompava. W przypadku późniejszego powiadomienia Twoja reklamacja może nie zostać pozytywnie rozpatrzona.

5. DOSTARCZENIE PISM PODATKOWYCH I LISTÓW GWARANCYJNYCH

Dokument podatkowy wysyłany jest bezpośrednio z przesyłką. Dokument podatkowy pełni rolę zaświadczenia gwarancyjnego, o ile zawiera imię i nazwisko, nazwę lub firmę nabywcy, jego numer identyfikacyjny, siedzibę w przypadku osoby prawnej lub miejsce zamieszkania w przypadku osoby fizycznej.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU 

Obowiązuje przy zakupie online za pośrednictwem sklepu internetowego

6.1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny zgodnie z art. § 7 i nast. Ustawa z dnia 30 maja 2014 o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość (zwana dalej Ustawą “o ochronie konsumentów na odległość“) w terminie 14 dni od otrzymania towaru, ew. od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi lub umowy o dostarczanie treści elektronicznych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli sprzedawca wywiązał sie z obowiązków informacyjnych na podstawie ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

6.2. Kupujący ma prawo do rozpakowania i przetestowania towaru w tym terminie po odbiorze w sposób zbliżony do zwykłego zakupu w klasycznym sklepie stacjonarnym, w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru, które powstało w wyniku takiego traktowania towaru, które wykracza poza obróbkę konieczną do stwierdzenia właściwości i funkcjonalności towaru. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za zmniejszenie wartości towaru, jeżeli sprzedawca wywiązał sie z obowiązków informacyjnych o przysługującym Konsumentowi prawie odstąpienia od umowy na podstawie ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość.

6.3. Kupujący wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym wysłanym na adres Kompava POLAND sp. z o.o., ŚMIŁOWO 75, 64-125 ŚMIŁOWO NIP: 696-189-99-50, e-mailem info@kompava.pl lub w inny sposób, który nie budzi wątpliwości, że doszło do odstąpienia od umowy.

6.4. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w miejscu wskazanym przez kupującego i/lub w terminie uzgodnionym pomiędzy kurierem a kupującym bez uprzedniego pisemnego odstąpienia od umowy, sprzedającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości rzeczywistej koszty nieudanej próby doręczenia. W związku z tym, że w przypadku odstąpienia od umowy, umowa zostanie anulowana od początku, strony zwrócą lub wymienią wszystkie wzajemnie zaakceptowane świadczenia.

6.5 Towar do zwrotu prosimy wysyłać:

- nieotwarte opakowanie (w przypadku odżywek)

- nieuszkodzone

- kompletne (w tym ulotka dołączona do opakowania, instrukcja, itp.)

- wraz z dowodem zakupu

- w miarę możliwości z oryginalnym opakowaniem

Zalecamy ubezpieczenie towaru. Nie przyjmujemy płatności za pobraniem. Cenę zakupu towaru zwrócimy Państwu przelewem na wskazany przez kupującego rachunek bankowy (o ile nie ustalimy inaczej) najpóźniej w ciągu 14 dni zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. W przypadku odstąpienia przez kupującego od umowy i dostarczenia sprzedającemu towaru o obniżonej wartości, który jest używany, uszkodzony lub niekompletny, kupujący zwróci sprzedającemu koszty naprawy towaru i przywrócenia go do stanu pierwotnego.

6.6 Zgodnie z art. § 7 ust. 6 Ustawy o ochronie konsumentów w sprzedaży na odległość, kupujący nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:

- sprzedaż towarów wykonanych według szczególnych wymagań konsumenta, towarów na zamówienie lub towarów przeznaczonych specjalnie dla jednego konsumenta,

- sprzedaż towarów zamkniętych w opakowaniach ochronnych, których nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych, a których opakowanie ochronne zostało naruszone po dostarczeniu, - sprzedaż fonogramów, nagrań wideo, książek lub oprogramowania komputerowego sprzedawanych w opakowaniach ochronnych, jeżeli konsument to opakowanie rozpakował.

7. REKLAMACJE I GWARANCJE

7.1 Okres gwarancji na towar rozpoczyna się w dniu przejęcia towaru przez kupującego. W przypadku odżywek sportowych lub suplementów diety data ważności zamieszczona jest na opakowaniu. Rozpatrzymy każdą skargę z kupującym w drodze indywidualnej umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru po otrzymaniu w celu wykrycia ewentualnych wad. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia kupujący zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt sprzedającemu. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady powstałe z winy przewoźnika. Siedziba firmy pełni również rolę głównego i jedynego centrum obsługi i reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, w trudnych przypadkach w ciągu 3 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu produktu, nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Po tym okresie konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub prawo wymiany towaru na nowy. Podstawowym warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji jest złożenie dowodu nabycia reklamowanego towaru.

7.2. Odżywki dla sportowców i suplementy diety objęte są okresem gwarancyjnym wynoszącym 12 lub 24 miesiący, w zależności od rodzaju towaru, okres ważności upływa co najmniej 4 miesiące przed datą wygaśnięcia,  w przypadku krótszego terminu ważności skontaktujemy się z klientem telefonicznie lub mailowo i wyślemy przesyłkę dopiero za jego zgodą. Pozostałe towary objęte są okresem gwarancji 24 miesiące.

7.3 Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku: nieprawidłowym i niewłaściwym użytkowaniem produktu, uszkodzeniam mechanicznym niewłaściwym przechowywaniem, nieuniknionym zdarzeniem, klęską żywiołową, nieprofesjonalną interwencją, niewłaściwą obsługą i lub nieprawidłowym dawkowaniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, ale takie zmiany nie mogą mieć wstecznego wpływu na już otrzymane zamówienia. Klient zamawia towar po cenach podanych na tym serwerze w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia. W ciągu 24 godzin klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem sprawdzenia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku dokumentów handlowych i technicznych. Towary zakupione za pośrednictwem sklepu internetowego należy reklamować bezpośrednio w sklepie internetowym.

7.4. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów: przekazując naprawiony towar wymianą towaru poprzez zwrot ceny zakupu towaru płacąc rozsądną zniżkę od ceny towaru poprzez uzasadnioną odmowę roszczenia towaru.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE (odpowiedzialność za wady, rękojmia, reklamacje)

8.1. W przypadku stwierdzenia wady towaru, którą można usunąć, kupującemu przysługuje prawo do bezpłatnego, terminowego i należytego jej usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki.

8.2. Kupujący może zamiast usunięcia wady żądać wymiany towaru, jeżeli wada dotyczy tylko części towaru, wymiany części, jeżeli sprzedawca nie poniesie nieproporcjonalnych kosztów z powodu ceny towaru lub wagi wady.

8.3. Sprzedający zamiast usunięcia wady zawsze może wymienić wadliwy towar na nieuszkodzony towar, o ile nie spowoduje to poważnych trudności dla kupującego.

8.4. Jeśli wystąpi wada, której nie można usunąć i uniemożliwia ona prawidłowe użytkowanie rzeczy, to kupujący ma prawo do wymiany przedmiotu lub do odstąpienia od umowy. Te same prawa przysługują kupującemu, jeśli wady są możliwe do usunięcia, lecz kupujący nie może prawidłowo użytkować przedmiotu z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie lub z powodu większej liczby wad.

8.5. W przypadku innych nieusuwalnych wad kupujący ma prawo do odpowiedniej zniżki od ceny przedmiotu.

8.6. Sprzedający pouczył kupującego o przysługujących mu uprawnieniach wynikających z Kodeksu Cywilnego (o niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) oraz uprawnienia z tego wynikające z Kodeksu Cywilnego (o niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych) umieszczając niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed wysłaniem zamówienia.

8.7. Sprzedający odpowiada za wady towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Uni Europejskiej, a kupujący jest zobowiązany do złożenia reklamacji u sprzedającego lub wyznaczonej osoby. Informacja o wyznaczonych osobach i punktach serwisowych do obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej znajduje się na odwrocie karty gwarancyjnej lub zostanie przekazana kupującemu przez sprzedawcę na żądanie telefonicznie lub e-mailem.

8.8. Do rozpatrywania reklamacji stosuje się obowiązującą procedurę reklamacyjną Sprzedawcy, tj. z niniejszych warunków handlowych i warunków reklamacji. Kupujący został zapoznany z procedurą reklamacyjną oraz poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, o miejscu reklamacji oraz o wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie informacjami zawarytmi w sprawie o ochronie konsumentów w okresie przed zawarciem umowy kupna poprzez umieszczenie niniejszego regulaminu na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nim przed wysłaniem zamówienia.

8.9. Procedura reklamacyjna dotyczy towarów zakupionych przez kupującego na stronie sklepu internetowego sprzedającego.

8.10. Kupujący ma prawo domagać się od sprzedawcy reklamacji z tytułu wad towaru, które dotyczą wyłącznie towaru wykazującego wady, za który odpowiada producent, dostawca lub sprzedawca, objętego gwarancją i zakupionego u sprzedawcy.

8.11. Jeżeli towar wykazuje wady, kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w siedzibie sprzedającego zgodnie z Ustawa poprzez dostarczenie towaru do lokalu sprzedającego i doręczenie sprzedającemu oświadczenia woli kupującego do skorzystania z przysługującego mu na podstawie niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (dalej „Zgłoszenie reklamacyjne”), m.in. w postaci wypełnionego formularza reklamacyjnego, który znajduje się na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego Sprzedawcy. Sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru przy wysyłaniu go do reklamacji. Sprzedawca nie przyjmuje płatności za pobraniem. Kupujący zobowiązany jest do podania w Zgłoszeniu Reklamacyjnym wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą, w szczególności dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wady towaru; Kupujący wskazuje również, które z jego uprawnień wynikających z artykułu Kodeksu Cywilnego. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji u osoby upoważnionej przez producenta towaru do wykonywania napraw gwarancyjnych (zwanej dalej „osobą wyznaczoną”). Lista wyznaczonych osób jest podana w karcie gwarancyjnej lub sprzedający prześle ją kupującemu na jego żądanie.

8.12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, który może zostać dostarczone sprzedawcy, rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są wszystkie poniższe warunki:

a) doręczenie Sprzedawcy Zgłoszenia reklamacyjnego,

b) dostarczenie reklamowanego towaru od kupującego sprzedającemu lub wyznaczonej osobie,

c) dostarczenie kodów dostępu, haseł itp. sprzedawcy za reklamowany towar, jeżeli dane te są niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji;

8.13. Jeżeli przedmiotem reklamacji są towary, których nie można obiektywnie dostarczyć sprzedającemu lub które są zamontowane na stałe, kupujący oprócz spełnienia warunków określonych w pkt 8.12 (a). a) i c) niniejszych warunków reklamacji i handlowych, jest on zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej współpracy w celu sprawdzenia reklamowanego towaru przez sprzedawcę lub wskazaną przez sprzedawcę osobę trzecią. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towaru, którego nie można obiektywnie dostarczyć sprzedawcy lub który jest zamontowany na stałe rozpoczyna się w dniu oględzin towaru. Jeżeli jednak Sprzedający lub wskazana przez niego osoba trzecia, pomimo niezbędnej współpracy zapewnionej przez Kupującego, nie zapewni oględzin w rozsądnym terminie, nie później jednak niż 10 dni od doręczenia Sprzedawcy zawiadomienia, postępowanie reklamacyjne rozpoczyna się w dniu doręczenia zawiadomienia Sprzedającemu.

8.14. Sprzedający lub wyznaczona osoba wystawi kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej, wybranej przez sprzedającego formie, m.in. w formie wiadomości e-mail lub w formie pisemnej, w której zobowiązany jest do dokładnego wskazania reklamowanych wad towaru oraz ponownego poinformowania Konsumenta o przysługujących mu uprawnieniach z pkt. 8.1. do 8.3. niniejsze warunki handlowe i reklamacyjne (przepisy § 622 Kodeksu Cywilnego) oraz uprawnienia wynikające z pkt 8.4. do 8.5. niniejszych warunków handlowych i reklamacyjnych (przepisy § 623 Kodeksu Cywilnego). W przypadku zgłoszenia reklamacji za pomocą środków komunikacji na odległość, sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego doręczenia kupującemu potwierdzenia reklamacji; jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe doręczenie potwierdzenia, należy je doręczyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wraz z dowodem reklamacji; Potwierdzenie reklamacji nie musi być dostarczone, jeżeli kupujący ma możliwość udowodnienia reklamacji w inny sposób.

8.15. Kupujący jest uprawniony do decydowania, które ze swoich praw zgodnie z art. § 622 i ust. § 623 Kodeksu Cywilnego obowiązuje i jednocześnie jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania sprzedawcy informacji o swojej decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, który z jego uprawnień zgodnie z art. § 622 i ust. §623 Kodeksu Cywilnego Ustawy niezwłocznie, w przypadkach bardziej skomplikowanych w terminie 3 dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru nie później niż 30 dni od dnia zgłoszenia procedurę reklamacyjną. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca lub osoba wyznaczona niezwłocznie rozpatrzy reklamację, w uzasadnionych przypadkach reklamację można rozstrzygnąć później. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak potrwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy.

8.16. Jeżeli kupujący zgłosił reklamację na towar w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, sprzedający może załatwić reklamację tylko na podstawie ekspertyzy lub opinii wystawionej przez osobę uprawnioną, zawiadomioną lub akredytowaną lub osobę wyznaczoną (dalej „ekspercka ocena towaru”). Niezależnie od wyniku profesjonalnej oceny sprzedający nie może żądać od kupującego pokrycia kosztów profesjonalnej oceny towaru lub innych kosztów związanych z profesjonalną oceną towaru.

8.17. Jeżeli kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a sprzedawca ją odrzucił, osoba rozpatrująca reklamację zobowiązana jest wskazać w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, do kogo kupujący może wysłać towar do profesjonalnego oszacowanie. Jeżeli kupujący prześle towar do profesjonalnej oceny do wyznaczonej osoby wskazanej w dokumencie rozpatrzenia reklamacji, koszty profesjonalnej oceny towaru, jak również wszelkie inne związane z tym celowo poniesione koszty ponosi sprzedawca niezależnie od wynik profesjonalnej oceny. Jeżeli kupujący wykaże fachową oceną odpowiedzialność sprzedawcy za reklamowaną wadę towaru, może ponownie złożyć reklamację; okres gwarancji nie wygasa podczas profesjonalnej oceny towaru. Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kupującemu w terminie 14 dni od daty ponownego zgłoszenia reklamacji wszystkich kosztów poniesionych na profesjonalną ocenę towaru, jak również wszelkich związanych z tym celowo poniesionych kosztów. Ponownie przesłany wniosek nie może zostać odrzucony.

8.18. Kupującemu nie przysługuje prawo do skorzystania z prawa odpowiedzialności za wady, o których został powiadomiony przez sprzedawcę w chwili zawarcia umowy lub które, biorąc pod uwagę okoliczności, w jakich została zawarta umowa kupna, musi mieć znany.

8.19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny doskonały towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, o ile nie spowoduje to poważnych utrudnień dla kupującego.

8. 20. Sprzedawca nie odpowiada za wady towaru:

a) w przypadku oczywistej wady, którą kupujący mógł wykryć sprawdzając przesyłkę przy odbiorze towaru i o której nie powiadomił przedstawiciela sprzedającego zgodnie z pkt 8.8. niniejsze warunki reklamacyjne i handlowe,

b) jeżeli kupujący nie skorzystał z przysługującego mu prawa dotyczącego odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru do końca okresu rękojmi towaru,

c) jeżeli wada towaru polega na mechanicznym uszkodzeniu towaru z winy kupującego,

d) jeżeli wada towaru została spowodowana użytkowaniem towaru w warunkach nieadekwatnych do ich intensywności, wilgotności, oddziaływań chemicznych i mechanicznych na środowisko naturalne towaru,

e) jeżeli wada towaru została spowodowana niewłaściwą obsługą lub zaniedbaniem dbałości o towar,

f) jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru przez nadmierne załadowanie lub użytkowanie niezgodnie z warunkami określonymi w dokumentacji lub ogólnymi zasadami normalnego użytkowania towaru,

g) jeżeli wada towaru została spowodowana uszkodzeniem towaru w wyniku nieuniknionych i/lub niemożliwych do przewidzenia zdarzeń,

h) jeżeli wada towaru powstała w wyniku uszkodzenia towaru w wyniku przypadkowego zniszczenia i przypadkowego pogorszenia,

i) jeżeli wada towaru została spowodowana nieprofesjonalną ingerencją, uszkodzeniem przez wodę, ogień, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub inną siłę wyższą,

j) jeżeli wada towaru została spowodowana ingerencją w towar osoby nieuprawnionej.

6.21. Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia postępowania reklamacyjnego w jeden z następujących sposobów:

a) przez wydanie dobrego towaru,

b) wymianę towaru,

c) zwrot ceny zakupu towaru,

d) płacąc rozsądny rabat od ceny towaru,

e) pisemny wniosek o przejęcie świadczenia określonego przez sprzedawcę;

f) poprzez uzasadnione odrzucenie reklamacji towaru.

8.22. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemny dokument dotyczący sposobu ustalenia rozpatrzenia reklamacji i rozpatrzenia reklamacji nie później niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej lub kurierskiej dostawca. Sprzedawca poinformuje kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po zakończeniu procedury reklamacyjnej telefonicznie lub e-mailem i jednocześnie będzie wraz z towarem ew. dowód rozpatrzenia reklamacji dostarczony drogą mailową.

8.23. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia towaru, chyba że w szczególnych przypadkach określono inny okres gwarancji. Wysłane odżywki dla sportowców, żywność w koszach upominkowych oraz karma dla zwierząt mają minimalny okres przydatności do spożycia dłuższy niż 2 miesiące przed upływem terminu ważności, w przypadku krótszego terminu ważności sprzedawca kontaktuje się z kupującym telefonicznie lub e-mailem i przesyłka jest wysyłane tylko za zgodą kupującego.

8.24. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu naprawy gwarancyjnej towaru.

8.25. W przypadku wymiany towaru na nowy, kupujący otrzyma dokument informujący o wymianie towaru, a dalsze reklamacje będą rozpatrywane na podstawie umowy kupna i niniejszego dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji zaczyna biec ponownie od momentu otrzymania nowego towaru, ale tylko na nowy towar.

8.26. W odniesieniu do usuwalnej wady reklamacja zostanie rozpatrzona w zależności od decyzji kupującego zgodnie z pkt. 8.15. niniejsze warunki reklamacji i prowadzenia działalności w następujący sposób:

a) sprzedawca zapewni usunięcie wady 

b) sprzedający wymieni wadliwy towar.

8.27. W przypadku usunięcia wady i niezwłocznego ustalenia Kupującego zgodnie z pkt 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, w jaki sposób reklamacja powinna być rozpatrzona, sprzedawca rozpatrzy reklamację poprzez usunięcie wady.

8.28. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub jednej powtarzającej się wady, którą można usunąć, lub wielu różnych wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie towaru jako wady, sprzedawca zapewni, w zależności od decyzji kupującego na podstawie pkt 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, reklamacja jest następująca:

a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, lub

b) w przypadku, gdy sprzedający nie może wymienić towaru na inny, rozpatrzy reklamację poprzez zwrot ceny zakupu towaru.

8.29. W przypadku wady, której nie można usunąć, lub wady, która może być usunięta kilkakrotnie, lub szeregu wad możliwych do usunięcia, które uniemożliwiają prawidłowe użytkowanie towaru bez wad, a kupujący nie określi niezwłocznie zgodnie z pkt. 8.15. niniejszych warunków reklamacji i warunków handlowych, sposobu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca rozpatrzy reklamację wymieniając towar na inny sprawny towar o takich samych lub lepszych parametrach technicznych.

8.30. Rozpatrywanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad określonych w Zgłoszeniu Reklamacyjnym oraz w potwierdzeniu reklamacji towaru zgodnie z punktem 8.14. niniejsze warunki reklamacyjne i handlowe.

8.31. Na potrzeby reklamacji wystąpienie jednej wady usuwalnej więcej niż dwa razy uważa się za kilkakrotnie powtarzającą się wadę usuwalną.

8.32. Na potrzeby reklamacji za wystąpienie jednocześnie więcej niż trzech różnych wad usuwalnych uważa się większą liczbę różnych wad możliwych do usunięcia.

8.33. Prawo kupującego do złożenia reklamacji z tytułu wady towaru przysługuje po skorzystaniu z przysługującego mu prawa i poproszeniu sprzedającego o usunięcie wady towaru zgodnie z pkt. 8.1. zużytych niniejszych reklamacji i warunków handlowych i niezależnie od wyniku reklamacji, traci on prawo do wielokrotnego składania reklamacji z powodu tej samej unikalnej wady (nie wady tego samego rodzaju).

8.34. Przepisy art. 8 niniejszych warunków reklamacji i prowadzenia działalności gospodarczej nie dotyczą wprost podmiotów, które nie spełniają definicji konsumenta określonej w ustawie.

9. PROCEDURA REKLAMACYJNA:

1. Poinformuj nas o reklamacji wyłącznie telefonicznie pod numerem +48 882 679 404 lub e-mailem info@kompava.pl. Wypełniając i wysyłając Formularz reklamacyjny na adres info@kompava.pl

2. Odesłać reklamowany towar wraz z dowodem zakupu na nasz adres KOMPAVA Poland Sp. z o.o., ul Krobska 4264-125 Poniec NIP: 696-189-99-50. Zalecamy ubezpieczenie przesyłki wraz z towarem. Nie przyjmujemy towarów wysyłanych za pobraniem.

3. O wypowiedzeniu i wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1. Zgodnie z ustawą nr. 223/2001 Dz. jesteśmy zarejestrowani w Funduszu Recyklingowym pod nr. 0036293296 jako producent/importer w towarze: tworzywa sztuczne (import), papier i tektura (import). Opłaty na Fundusz Recyklingowy wpłacane są za pośrednictwem firm ENVIPAK i NATUR-PACK, cały system jest finansowany z opłat wnoszonych przez konsumentów przy zakupie nowego towaru.

10.2. Towar pozostaje własnością Kompava s.r.o.

10.3. Przed wysłaniem zamówienia kupujący zostanie poproszony o potwierdzenie poprzez zaznaczenie pola, że ​​zapoznał się z niniejszymi warunkami handlowymi i reklamacyjnymi, zapoznał się z nimi, zrozumiał ich treść i w pełni się z nimi zgadza.

11. SYSTEM LOJALNOŚCIOWY

11.1. Zakupy w sklepie internetowym www.kompava.pl niosą ze sobą korzyści! Jeśli regularnie robisz u nas zakupy za pośrednictwem utworzonego konta, masz prawo do punktów lojalnościowych, które możesz wykorzystać na zakupy. Lojalność i rejestracja tylko przynoszą korzyści naszym klientom. Twoje zakupy są automatycznie rejestrowane.

Warunki systemu lojalnościowego:

- punkty zdobywasz robiąc zakupy w naszym internetowym sklepie na własnym koncie (po zalogowaniu), za każde euro otrzymujesz 1 punkt (np. zakup 50 zł = 50 punktów)

- wartość 1 punktu to 0,10 zł (np. jeśli masz na koncie 50 punktów, rabat na zakup wynosi 5,00 zł)

- zdobywasz punkty na swoim koncie w pierwszym kroku procesu zakupu (w koszyku)

- punkty nie mogą być wykorzystane do wysyłki i pakowania, w przypadku zamówień do 70,00 zł opłata pocztowa zawsze będzie naliczana

- Maksymalna liczba punktów za 1 zakup wynosi 50% całkowitej wartości zamówienia

12. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

 • Drogi konsumencie. Jeśli uważasz, że naruszyliśmy Twoje prawa lub nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy Twoją skargę, wyślij nam swoją prośbę o korektę na nasz adres e-mail: info@kompava.sk
 • Jeżeli na to żądanie odpowiemy negatywnie lub nie odpowiemy w ciągu 30 dni od jego wysłania na wskazany adres e-mail, lub nie będziesz zadowolony z naszego rozwiązania, to na podstawie znowelizowanej ustawy nr. 102/2014 i ustawa nr. 391/2015 w sprawie alternatywnego rozwiązywania sporów, masz prawo do alternatywnego (pozasądowego) rozwiązywania sporów.
 • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Szczegółowe informacje o możliwościach skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów oraz dostępności procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych instytucji takich jak Inspekcja Handlowa, powiatowi (miejscy) rzecznicy konsumentów, organizacji społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Koszty związane z alternatywnym rozwiązaniem sporu poniesie każda ze stron sporu odrębnie bez możliwości zwrotu.